Solo usuarios registrados pueden comentar y agradecer, Logueate o Registrate

Autor Topic: GreenChaosBox no quiere Dropear items  (Visto 885 veces)

0 Miembros and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Gaboo; Posteado: May 23, 2017, 02:44:48 AM

 • 0 puntos por ventas
 • *
 • Rank: Puto amo
 • Posts: 1.415
 • Gracias recibida: 2413
 • ve
Buenas noche comunidad, el dia de hoy vengo a pedir una ayuda para resolver un problema que no lo he podido solucionar y es el siguiente.

intento cambiar el drop a las cajas GreenChaosBox, RedChaosBox y PurpleChaosBox y resulta que no me quieren dropear lo que les coloco a dropear a continuación les coloco el archivo o la copia del archivo por favor ayúdenme

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////                                    
// Eventitembag76_RED                                    
//   [ Start  ]    2010.06.11                              
//   [ Latest ]   2010.06.11  15:43:00 PM                              
//   [ Author ]   ÀÌÁØÈñ                              
//   [ Version ]   0.0.0.1                              
//   [ Text ]   ·¹µå¹Â_ÃʷϺû »óÀÚ µå¶ø ¾ÆÀÌÅÛ ¼³Á¤                              
//   [ Desc ]   ÃÖÃÊ ÀÛ¼º                              
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////                                    
// Á¨ µå·Ó È®·üÀº ¾ÆÀÌÅÛ µå·ÓÈ®·üÀ» Á¦¿ÜÇÑ ³ª¸ÓÁö È®·üÀÓ                                    
//µå·Ó°¡´É¸Ê ¼³Á¤                                    
0                                    
//   MapIndex   Drop Flag   Min Monster Level   Max MonsterLevel                        
   0   0   0   1000   //·Î·£½Ã¾Æ                     
   1   0   0   1000   //´øÀü                     
   2   0   0   1000   //µ¥ºñ¾Æ½º                     
   3   0   0   1000   //³ë¸®¾Æ                     
   4   0   0   1000   //·Î½ºÆ®Å¸¿ö                     
   5   0   0   1000   //ºó°ø°£                     
   6   0   0   1000   //°æ±âÀå(¹èƲ»çÄ¿)                     
   7   0   0   1000   //¾ÆƲ¶õ½º                     
   8   0   0   1000   //Ÿ¸£Ä­                     
   9   0   0   1000   //¾Ç¸¶ÀDZ¤Àå                     
   10   0   0   1000   //ÀÌÄ«·ç½º                     
end                                    
                                    
//µå·ÓÁ¨ ¹× ¾ÆÀÌÅÛµå·Ó È®·ü                                    
//À̺¥Æ®¾ÆÀÌÅÛ µå·Ó È®·üÀº EventItemDropRate/1000                                    
//¾ÆÀÌÅÛµå·Ó È®·üÀº ItemDropRate/100. ExItemDropRate/1000                                    
1                                    
//   EventName   DropZen   EventItemType   EventItemIndex   EventItemLevel   EventItemDropRate   ItemDropRate   ExItemDropRate            
   "Green_Light_Box_drop"   0   0   0   0   0   1000000   1            
end                                    
                                    
//skill. luck. addtoption ÀÇ °ªÀÌ 1ÀÌ¸é ·£´ýÀ¸·Î Àû¿ë. 0À̸é Àû¿ë¾ÈÇÔ                                     
// È®·ü°ª ³»ºÎ¿¡ È®·ü ÁöÁ¤ Ä«Å×°í¸® °³¼ö°¡ 20°³¸¦ ÃÊ°úÇÏ¸é ¾ÈµÊ.                                    
// Á¨ µå·Ó È®·ü : 1-(n/1000000) ÀÇ È®·ü                                    
// 2-3 Ä«Å×°í¸® ³» È®·üÀÌ ÃÑÇÕ n/1000000ÀÌ µÇ¾î¾ßÇÔ. (ÃÊ°úÇÏ¸é ¾ÈµÊ)                                    
2                                    
//   type   index   minLevel   maxLevel   skill   luck   addoption   exitemflag            
//2009³â 3¿ù 12ÀÏ ~                                    
//ȹµæÈ®·ü :  100000/1000000                                    
100000                                    
//ÀÏ¹Ý ¹«±â                                    
   0   17   0   3   1   1   1   0   //"´ÙÅ©ºê·¹ÀÌÄ¿"         
   0   21   0   3   1   1   1   0   //"µ¥½ººí·¹À̵å"         
   4   19   0   3   1   1   1   0   //"±×·¹ÀÌÆ®·¹Àμ®±Ã"         
   5   9   0   3   1   1   1   0   //"µå·¡°ï¼Ò¿ïÁöÆÎÀÌ"         
   5   17   0   3   1   1   1   0   //"¿¡À̼ÇÆ®½ºÆ½"         
   2   11   0   3   1   1   1   0   //"·Îµå¼ÁÅÍ"         
   0   33   0   3   1   1   1   0   //"Ȧ¸®½ºÅèŬ·Î"         
end                                    
//ȹµæÈ®·ü :  10000/1000000                                    
10000                                    
//ÀÏ¹Ý ¹«±â                                    
   0   24   0   3   1   1   1   0   //"µ¥À̺극ÀÌÅ©"         
   0   18   0   3   1   1   1   0   //"¼±´õºí·¹À̵å"         
   0   20   0   3   1   1   1   0   //"³ªÀÌÆ®ºí·¹À̵å"         
   2   12   0   3   1   1   1   0   //"±×·¹ÀÌÆ®·Îµå¼ÁÅÍ"         
   4   20   0   3   1   1   1   0   //"¿¡·Î¿ì¹ÙÀÌÆÛº¸¿ì"         
   5   11   0   3   1   1   1   0   //"ÄïµÐÀÇÁöÆÎÀÌ"         
   5   18   0   3   1   1   1   0   //"µ¥¸ð´Ð½ºÆ½"         
end                                    
//ȹµæÈ®·ü :  5000/1000000                                    
5000                                    
//¿¢¼³·±Æ® ¹«±â                                    
   0   17   0   0   1   0   1   1   //"´ÙÅ©ºê·¹ÀÌÄ¿"         
   0   21   0   0   1   0   1   1   //"µ¥½ººí·¹À̵å"         
   4   19   0   0   1   0   1   1   //"±×·¹ÀÌÆ®·¹Àμ®±Ã"         
   5   9   0   0   1   0   1   1   //"µå·¡°ï¼Ò¿ïÁöÆÎÀÌ"         
   5   17   0   0   1   0   1   1   //"¿¡À̼ÇÆ®½ºÆ½"         
   2   11   0   0   1   0   1   1   //"·Îµå¼ÁÅÍ"         
   0   32   0   0   1   1   1   1   //"¼¼Å©¸®µå±Û·¯ºê"         
end                                    
//ȹµæÈ®·ü :1000/1000000                                    
1000                                    
//ÀϹÝÀåºñ·ù                                    
   0   22   0   0   1   1   1   0   //   "º»ºí·¹À̵å"      
   0   23   0   0   1   1   1   0   //   "ÀͽºÇ÷ÎÀüºí·¹À̵å"      
   2   14   0   0   1   1   1   0   //   "¼Ö·¹ÀÌÀ¯¼ÁÅÍ"      
   4   21   0   0   1   1   1   0   //   "½ÇÇÁÀ©µåº¸¿ì"      
   5   12   0   0   1   1   1   0   //   "±×·£µå¹ÙÀÌÆÛÁöÆÎÀÌ"      
   5   19   0   0   1   1   1   0   //   "½ºÅèºí¸®Ã÷½ºÆ½"      
end                                    
end                                    
//¼¼Æ® ¾ÆÀÌÅÛ µå·Ó ¼³Á¤ Ä«Å×°í¸® : ¼¼Æ® ÀÌ¿ÜÀÇ À妽º ÀÔ·Â ºÒ°¡                                    
// Type. Index ¸¸ ÀÔ·ÂÇϸé ÇØ´ç ¾ÆÀÌÅÛ¿¡ ´ëÇÑ ¼¼Æ®¾ÆÀÌÅÛ ·£´ý µå·Ó (¸ðµç ¿É¼ÇÀº ·£´ýÀÌ¸ç ¼¼Æ® ¾ÆÀÌÅÛ 2Á¾·ù Áß 1°³°¡ µå·Ó)                                    
3                                    
//   type   index                              
//ȹµæÈ®·ü : 300/1000000                                    
300                                    
//¼¼Æ®¾ÆÀÌÅÛ·ù 60EA                                    
   0   2                     //·¹ÀÌÇǾ       
   2   1                     //¸ð´×½ºÅ¸         
   4   9                     //¼®±Ã         
   5   0                     //Ȳµ¿°©¿Ê         
end                                    
end

Gracias:


Offline unico #1 Posteado: May 23, 2017, 05:09:18 PM

 • 0 puntos por ventas
 • *
 • Rank: Dedicado
 • Posts: 48
 • Gracias recibida: 2923
 • pe
soy yo  o esos files tiene un virus atros .-. mira como dejo tu archivos que son esos numeros mesclados con codigos y letras


Offline Gaboo; #2 Posteado: May 23, 2017, 05:15:42 PM

 • 0 puntos por ventas
 • *
 • Rank: Puto amo
 • Posts: 1.415
 • Gracias recibida: 2413
 • ve
en verdad no te sabria decir,  pero no he podido modificar dichos archivos para que funcionen :/


Offline Gaboo; #3 Posteado: May 23, 2017, 05:17:06 PM

 • 0 puntos por ventas
 • *
 • Rank: Puto amo
 • Posts: 1.415
 • Gracias recibida: 2413
 • ve
en verdad no te sabria decir,  pero no he podido modificar dichos archivos para que funcionen :/

Son Files zTeam.


Solo usuarios registrados pueden comentar y agradecer, Logueate o Registrate


 

Related Topics

  Subject / Started by Replies Last post
2 Replies
1076 Views
Last post January 18, 2019, 08:11:34 PM
by growdon
2 Replies
1367 Views
Last post October 29, 2019, 07:08:57 PM
by Broda
11 Replies
2040 Views
Last post March 01, 2020, 03:46:42 PM
by EmmaDCG
2 Replies
645 Views
Last post March 23, 2020, 12:20:23 PM
by josedfb
1 Replies
592 Views
Last post October 05, 2020, 01:31:06 PM
by lunaticodeveloper